Bashkëpunim mes SME ALBANIA dhe BLG, Akademia për zhvillimin e sipërmarrësve shqiptarë

59% e të rinjve shqiptarë janë të prirur drejt sipërmarrjes. Megjithatë shumë pak prej tyre dinë nga t’ia nisin. “Shpk, Sha, qasje në kredi: janë koncepte të panjohura për pjesën më të madhe prej tyre. Kjo për faj të një sistemi trajnimi shumë teorik dhe jo-praktik, boshllëqet e të cilit po përpiqemi të përmirësojmë “, -tha…

{:al}Banka e Shqipërisë, BERZH dhe komuniteti i biznesit diskutojnë qasjen e SME-ve në financa përmes faktoringut{:}{:en}Bank of Albania, EBRD and business community discuss SME access to finance through factoring{:}

{:al} Mbështetja e konkurrueshmërisë së sektorit privat duke lehtësuar qasjen e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme në financa dhe duke nxitur një mjedis të mundshëm biznesi, Banka e Shqipërisë dhe BERZH mbajtën një seminar për faktoringun në Tiranë këtë javë. Diskutimet u përqëndruan gjithashtu në mënyrat që nevojiten për të mbështetur tregtinë vendase dhe…