Ne jemi SME Albania. Mbështesim sipërmarrësit shqiptarë. Ne jemi të vetëdijshëm për rëndësinë e SME-ve në zhvillimin dhe rritjen e ekonomisë shqiptare, prandaj përpiqemi t’u japim atyre mbështetjen e nevojshme.

KATEGORITË

Cikli i jetës së një biznesi

Fonde per NVM

Certifikimi ISO

Eksporti

Pronesia Industriale

Partneritet B2B

AIDA

Rrjeti Europian i Sipermarrjes

MENTOR

Ekspert në fushën e inovacionit

Dritan Mezini është themelues dhe drejtor ekzekutiv i kompanisë “DM Consulting Services” në Shqipëri dhe në Kosovë, si dhe bashkë-themelues i portalit online duapune.com. Me një përvojë të pasur mbi 20 vjet, Z.Dritan Mezini është ekspert në fushën e inovacionit, menaxhimit të projekteve, komunikimit, teknologjisë së informacionit/transformimit digjital, burimeve njerëzore, analizën e proceseve në biznes, si dhe menaxhim/lidership.

dmezini@dm-consulting.biz

Nderkombetarizimi I SME-ve dhe gjetja e partnereve

Daniel Guçe është ekspert i zhvillimit te SME-ve si dhe drejtor programi i “Akademisë së SME-ve” pranë SME Albania. Z.Guçe është PhD (kandidat) në Universitetin e Craiova, Rumani, Fakulteti i Ekonomisë dhe Administrimit të Biznesit. Z.Guçe ka kontribuar vazhdimisht në hartimin e dokumenteve apo studimeve lidhur me zhvillimin e qëndrueshëm të sipërmarrjeve dhe ndërkombëtarizimit të tyre.

guce.daniel@gmail.com

Konsulente biznesi në fushën juridike

 

Elena Borici është konsultente biznesi në fushën juridike. Znj.Borici është anëtare në Këshillin Mbikqyrës të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale. Për një periudhë 4-vjecare, 2015-2019, ka qenë konsulente ligjore në shoqëritë Deloitte Albania dhe Deloitte Legal shpk.

 

eborici7@gmail.com

Certifikimi ISO

Eneriko Hajdaraj është konsulent biznesi prej 7 vitesh dhe ka asistuar sipërmarrjet në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, për zhvillimin e qëndrueshëm duke implementuar sisteme manaxhimi dhe implementimin me sukses të standardeve ndërkombëtare ISO. Z.Hajdaraj është trajner dhe mentor i çertifikuar për nxitjen dhe zhvillimin e aftësive ndërpersonale të sipërmarrësve dhe mban titullin lead auditor i akredituar për sistemet e manaxhimit.

hajdarajeneriko@gmail.com

logot