{:al}

SME

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (SME-të) përfaqesojnë 99% të të gjitha bizneseve në BE.Përkufizimi i SME-ve është i rëndësishëm për të patur akses në programe financiare dhe mbështetëse të BE-së të cilat synojnë pikërisht këto ndërmarrje.

Cfarë është një SME?
SME-të janë përkufizuar në legjislacionin e BE në rekomandimin 2003/361. Faktoret kryesorë që përcaktojnë nëse një biznes apo ndërmarrje është SME janë:
1.Numri i punonjësve.
2.Qarkullimi i parave ose bilanci total.

Ky kategorizim aplikohet vetëm tek firmat individuale. Firmat që janë pjesë e një grupi më të madh ndër faktorët përcaktues duhet të përfshijnë edhe numrin e stafit/qarkullimin/bilancin e grupit.
Cfarë ndihme mund të marrin SME-të?
Egzistojnë dy lloje përfitimi potencial për ndërmarrjet nëse ato i plotësojnë kriteret:
-E drejta për mbështetje nga programet e mbështetjes së biznesit nga BE. Këto programe synojnë SME-të në këto dimensione: financim kërkimi, financim të inovacionit dhe konkurrueshmërisë dhe shumë programe të ngjashme të mbështetjes kombëtare të cilat mund të ndalohen dhe të gjykohen si mbështetje qeveritare jo e drejtë. fewer requirements or reduced fees for EU administrative compliance.
-Më pak kërkesa apo tarifa të reduktuara për pajtueshmërinë administrative me BE, pra me ata biznese që operojnë në përputhje me rregullat e BE.

Monitorimi i implementimit të përkufizimit të SME-ve.

Komisioni monitoron rregullisht zbatimin e përkufizimit të SME-ve.
Studimi i pavarur i kryer në 2012 doli në përfundimin që nuk ka nevojë për një rishikim të madh të përkufizimit të SME-ve.
Raporti final i studimit rekomandoi qartësimin e zbatimit të disa rregullave të caktuara në kuadër të rekomandimit egzistues duke siguruar udhëzime ose duke përditësuar versionin e 2005 për Udhëzuesin e Përkufizimit të SME-ve.{:}{:en}

 SME

Small and medium-sized enterprises (SMEs) represent 99% of all businesses in the EU. The definition of an SME is important for access to finance and EU support programmes targeted specifically at these enterprises.

What is an SME?

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are defined in the EU recommendation 2003/361.
The main factors determining whether an enterprise is an SME are:
staff headcount and
either turnover or balance sheet total.

 

These ceilings apply to the figures for individual firms only. A firm that is part of larger group may need to include staff headcount/turnover/balance sheet data from that group too.

What help can SMEs get?

There are 2 broad types of potential benefit for an enterprise if it meets the criteria:
eligibility for support under many EU business-support programmes targeted specifically at SMEs: research funding, competitiveness and innovation funding and similar national support programmes that could otherwise be banned as unfair government support. fewer requirements or reduced fees for EU administrative compliance.

Monitoring of the implementation of the SME definition

The Commission regularly monitors the implementation of the SME definition.
The independent evaluation study carried out in 2012 concluded that there is no need for a major revision of the SME Definition.
The final report of the study (1 MB) recommended to clarify the application of certain rules within the existing Recommendation by providing guidance or by updating the 2005 edition of the SME Definition User Guide.

{:}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment