Regjistri i ndërmarrjeve në Shqipëri për vitin 2023

“Regjistri i ndërmarrjeve në Shqipëri për vitin 2023” përmban të dhëna statistikore për njësitë ekonomike aktive që ushtrojnë aktivitet ekonomik brenda territorit të Shqipërisë. Këto ndërmarrje aktive në vendin tonë, bazuar edhe në shifrat zyrtare të publikuara nga INSTAT, paraqiten si më poshtë: 130.338 është numri i ndërmarrjeve në fund të vitit 2023 duke shënuar…

{:al}SME{:}{:en}SME{:}

{:al} SME Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (SME-të) përfaqesojnë 99% të të gjitha bizneseve në BE.Përkufizimi i SME-ve është i rëndësishëm për të patur akses në programe financiare dhe mbështetëse të BE-së të cilat synojnë pikërisht këto ndërmarrje. Cfarë është një SME? SME-të janë përkufizuar në legjislacionin e BE në rekomandimin 2003/361. Faktoret kryesorë…