Akademia verore e SME-ve – Konkurrenca dhe tregu kërkon një biznes “të edukuar”

Të kenë një mirëmenaxhim financiar dhe formulim të strategjive që rrisin shitjet dhe fitimet. Këto do të jenë  pikat bazë që po përcillen për sipërmarrësit me nisjen e Akademisë Verore për SME. Asetila Köstinger, eksperte ndërkombëtare për SME-të, shprehet, se bizneset kanë shumë nevojë të përvetësojnë njohuri të reja teorike dhe praktike, në mënyrë që…